กกอ.เห็นชอบร่างแบ่งมหา’ลัย 4 กลุ่ม

กกอ.มีมติเห็นชอบร่างหลักการเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม โดยสภามหา’ลัยต้องเห็นชอบอยู่กลุ่มไหน มีเวลาดำเนินการ 5 ปี

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ กกอ.เห็นชอบร่างแบ่งมหา'ลัย 4 กลุ่ม

เมื่อวันที่ 12 ก.พ. ศ.ดร.ประสาท สืบค้า รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า ในการประชุม กกอ. เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้มีมติเห็นชอบในหลักการร่างกฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาและการกำหนดมาตรการส่งเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภาพ กำกับดูแล และการจัดสรรงบประมาณแก่กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา โดยมีสาระสำคัญเบื้องต้นจะมีการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาออกเป็น 4 กลุ่ม

ได้แก่  1.กลุ่มที่มุ่งยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก 2.กลุ่มที่มุ่งยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 3.กลุ่มที่มุ่งยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ และ4.กลุ่มที่มุ่งยุทธศาสตร์ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพ และสาขาจำเพาะ

ศ.ดร.ประสาท กล่าวต่อไปว่า ในการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาจะคำนึงถึงจุดมุ่งหมาย  พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ศักยภาพ และผลการดำเนินการที่ผ่านมาของสถาบันอุดมศึกษา  นอกจากนี้สภาสถาบันอุดมศึกษาจะต้องเห็นชอบด้วยว่าสถาบันอุดมศึกษาจะอยู่ในกลุ่มไหน และการจัดกลุ่มนี้ไม่สามารถดำเนินการได้ทันที แต่จะต้องมีระยะเวลาในการเตรียมการและดำเนินการ 5 ปี   ซึ่งการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาได้ใช้ความสามารถและศักยภาพอย่างมีประสิทธิภาพ    รวมทั้งจะมีเงินงบประมาณสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยในแต่ละกลุ่มก็จะได้รับงบประมาณสนับสนุนก็จะแตกต่างกันไป

ขอขอบคุณข้อมูลจาก เดลินิวส์ วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.08 น.

แก็บติวเตอร์@STEC4

คณิตศาสตร์สำหรับข้าราชการ

เจ้าของแฟนเพจ แก็บติวเตอร์ ติวเอกคณิคศาสตร์