การต่อใบประกอบวิชาชีพครู สำหรับคนที่มีใบประกอบวิชาชีพครูแต่ไม่ได้ประกอบวิชาชีพครูในปัจจุบัน

รีวิวการต่อใบประกอบวิชาชีพครูผ่านระบบ ksp self-service #สำหรับคนที่มีใบประกอบวิชาชีพครูแต่ไม่ได้ประกอบวิชาชีพครูในปัจจุบัน นั่งอยู่หน้าคอมที่บ้านก็ต่อได้ ง่ายนิดเดียว ต่ออายุใบอนุญาตล่วงหน้าภายใน 180 วัน ยื่นคำขอไปวันที่ 4 ธันวาคม 2562 จ่ายเงินผ่านทาง เคาน์เตอร์เซอร์วิส วันที่ 5 ธันวาคม 2562 วันนี้เช็คสถานะการต่อใบประกอบวิชาชีพ สถานะ ผ่าน ต่อไปก็รอใบประกอบวิชาชีพครูส่งมาที่บ้าน
วิธีต่อ
เข้าระบบ ksp self-service คลิก https://selfservice.ksp.or.th/ksp-esv/index.jbx
สมัครสมาชิก ให้เรียบร้อย แล้วเข้าสู่ระบบ
วิธีต่อใบอนุญาต
1.ไปที่เมนูใบอนุญาต > ขอต่ออายุใบอนุญาต-ครูไทย > บันทึกข้อมูลคำขอต่ออายุใบอนุญาต-ครู
2.กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย
3.หัวข้อหน่วยงานสถานที่สังกัด เลือก ผู้ประสงค์ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
4.หัวข้อแบบแสดงคุณสมบัติของผู้ขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู คส.02.10 เลือก มิได้ประกอบวิชาชีพครู
5.หัวข้อ แบบแสดงคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูเพื่อขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เลือกข้อ 1. วุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภาให้การรับรอง กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย
6.ข้อ 2.2 ผู้ที่มิได้ประกอบวิชาชีพครู ให้เลือก ข้อ 3.รอเข้ารับการอบรมหรือทดสอบความรู้มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด (ให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน)
7.รับรองคุณสมบัติ
8.แนบเอกสารประกอบคำขอ แนบไฟล์สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ แนบไฟล์รูปถ่าย
9.เลือกการรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ว่ารับด้วยตนเอง หรือ ส่งไปรษณีย์
10.พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินผ่าน เคาน์เตอร์เซอร์วิส คลิก http://www.ksp.or.th/service/renew_payment.php
11.รอตรวจสอบเอกสาร ถ้าสถานะผ่าน ก็รอรับใบประกอบวิชาชีพส่งมาที่บ้านได้เลย ถ้าไม่ผ่านคุรุสภาก็จะขอเอกสารเพิ่มให้เราโหลดไปใหม่

แก็บติวเตอร์@STEC4

คณิตศาสตร์สำหรับข้าราชการ

เจ้าของแฟนเพจ แก็บติวเตอร์ ติวเอกคณิคศาสตร์