กำหนดวันจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้าง ปี2563 (ฉบับจริง) – พร้อมบอกวันเงินเดือน

วันนี้(23 ธันวาคม 2562) ที่เว็บไซต์สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้เผยแพร่หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว5602 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562 เรื่อง แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ของ สพฐ. ประจำปี พ.ศ.2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ กำหนดวันจ่ายเงินเดือน ของแต่ละเดือน ตั้งแต่เดือน มกราคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2563 และบอกว่าแต่ละเดือน เงินเดือนเข้าบัญชีข้าราชการและลูกจ้าง วันไหน 

กำหนดวันจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้าง ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

>> เงินเดือนเข้าบัญชีข้าราชการและลูกจ้าง เดือน มกราคม 2563 >>  วันที่ 28 มกราคม 2563
>> เงินเดือนเข้าบัญชีข้าราชการและลูกจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2563 >>  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
>> เงินเดือนเข้าบัญชีข้าราชการและลูกจ้าง เดือน มีนาคม 2563 >>  วันที่ 26 มีนาคม 2563
>> เงินเดือนเข้าบัญชีข้าราชการและลูกจ้าง เดือน เมษายน 2563 >>  วันที่ 27 เมษายน 2563
>> เงินเดือนเข้าบัญชีข้าราชการและลูกจ้าง เดือน พฤษภาคม 2563 >>  วันที่ 26 พฤษภาคม 2563
>> เงินเดือนเข้าบัญชีข้าราชการและลูกจ้าง เดือน มิถุนายน 2563 >>  วันที่ 25 มิถุนายน 2563
>> เงินเดือนเข้าบัญชีข้าราชการและลูกจ้าง เดือน กรกฎาคม 2563 >>  วันที่ 27 กรกฎาคม 2563
>> เงินเดือนเข้าบัญชีข้าราชการและลูกจ้าง เดือน สิงหาคม 2563 >>  วันที่ 26 สิงหาคม 2563
>> เงินเดือนเข้าบัญชีข้าราชการและลูกจ้าง เดือน กันยายน 2563 >>  วันที่ 25 กันยายน 2563
>> เงินเดือนเข้าบัญชีข้าราชการและลูกจ้าง เดือน ตุลาคม 2563 >>  วันที่ 27 ตุลาคม 2563
>> เงินเดือนเข้าบัญชีข้าราชการและลูกจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2563 >>  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
>> เงินเดือนเข้าบัญชีข้าราชการและลูกจ้าง เดือน ธันวาคม 2563 >>  วันที่ 25 ธันวาคม 2563

แก็บติวเตอร์@STEC4

คณิตศาสตร์สำหรับข้าราชการ

เจ้าของแฟนเพจ แก็บติวเตอร์ ติวเอกคณิคศาสตร์