“ครูรัก(ษ์)ถิ่น” ทุนเรียนครูโครงการใหม่ เริ่มรับปี 63 ใน 11 มหา’ลัย

โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น    

 โครงการที่สร้างโอกาสทางการศึกษา สำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลที่อยากเป็นครู ได้เรียนต่อครูในระดับอุดมศึกษา ภายใต้ความดูแลของสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ. โดยจะมอบทุนสนับสนุนให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือด้อยโอกาส จำนวน 5 รุ่น รุ่นละ 300 คน รวม 1,500 คน โดยจะรับรุ่นแรก ปีการศึกษา 2563

       ทางกสศ. มีเป้าหมายที่จะผลิตครูรุ่นใหม่และพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชนพื้นที่ห่างไกล เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่ครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือด้อยโอกาส

คุณสมบัติพื้นฐาน

 • เป็นนักเรียน ม.6 หรือเทียบเท่า ที่อยากเป็นครู
 • ภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลที่ตั้งห่างไกล
 • ฐานะครอบครัวอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด
 • เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50  

สถาบันที่เข้าร่วมโครงการ      

รายชื่อ 11 มหาวิทยาลัยที่ผ่านการพิจารณาให้เป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครู ในโครงการฯ ปีการศึกษา 2563

หลักสูตรปฐมวัย

 1. ม.กาฬสินธุ์
 2. มรภ.เชียงราย
 3. มรภ.เชียงใหม่
 4. มรภ.พิบูลสงคราม (พิษณุโลก)
 5. มรภ.กาญจนบุรี
 6. มรภ.หมู่บ้านจอมบึง (ราชบุรี)
 7. มรภ.สุราษฎร์ธานี  

หลักสูตรประถมศึกษา

 1. ม.เชียงใหม่
 2. มรภ.กำแพงเพชร
 3. มรภ.เลย มรภ.ยะลา      

หมายเหตุ: สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพครูในสาขาปฐมวัย และ/หรือ ประถมศึกษา  

ทุนสนับสนุนการศึกษา      

สนับสนุนเฉลี่ยทุนละ 160,000 บาท/ทุน/ปี ประกอบไปด้วย

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษา 40,000 บาท/ปี
 • ค่าที่พัก 2,000 บาท/เดือน
 • ค่าครองชีพ 6,000 บาท/เดือน
 • ค่าตำราและอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็น 2,000 บาท/เดือน        

น้องๆ ที่เข้าโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น เมื่อเรียนจบหลักสูตรปริญญาตรี จะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครู และกลับไปปฏิบัติงานที่โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกล ตามบัญชีรายชื่อโรงเรียน    

หมายเหตุ : รายชื่อโรงเรียนที่ผู้รับทุนจะไปบรรจุและแต่งตั้งหลังสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2567 (คลิก)       

นอกจากนี้น้องๆ ที่ได้เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการพัฒนาศักยภาพ ผ่านกิจกรรมเสริมคุณภาพของนักศึกษา เช่น ลงมือปฎิบัติในพื้นที่จริง ร่วมกับครูพี่เลี้ยง-ทำงานร่วมกับชุมชน เพิ่มเติมความรู้ด้านภาษา-IT เข้าร่วมเวทีวิชาการ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้รับทุนต่างสถาบัน หรือสถาบัน-หน่วยงานในต่างประเทศ ได้รับการสนับสนุน เพื่อทำกิจกรรมพัฒนาชุมชนในภูมิลำเนา เป็นต้น      

 สำหรับน้องๆ คนไหนที่สนใจ “โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น” ให้ติดตามรายละเอียดจากทั้ง 11 มหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด ทั้งในเรื่องของการรับสมัคร เกณฑ์การคัดเลือก และข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม มาลุ้นกันว่าจะเข้า TCAS หรือไม่ พี่ๆ คาดว่าจะมีระเบียบการออกมาให้ได้เตรียมตัวกันเร็วๆ นี้

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูลข่าวจาก :: เว็บไซต์เด็กดีดอทคอม วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562