ครู ควร สมัครเป็นสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ดีหรือไม่ ?

โดยจากประสบการณ์ของแอดมินที่ผ่านมา  ในการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนั้น เริ่มต้นเมื่อ ปี 2558
โดยแต่ละสหกรณ์ก็อาจจะมีข้อบังคับ  ระเบียบ การกู้  หรือสวัสดิการ  แตกต่างกันไป ตามแต่ละพื้นที่นะครับ
ในส่วนของสหกรณ์ที่แอดมินเป็นสมาชิกอยู่ ก็จะขออธิบายเป็นข้อๆดังนี้ครับ

1.หน้าที่ของสมาชิก 
1.1 จ่ายหุ้นทุกเดือนละๆ 1 พันบาท
1.2 ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานกรรมการ    และกรรมการหน่วย  (หากมีผู้ลงสมัครพอดีตำแหน่งจะไม่มีการเลือกตั้งในครบรอบวาระนั้นๆ)

2.สิทธิที่สมาชิกได้รับ   แบ่งได้ดังนี้
2.1 สิทธิ์การกู้ยืมเงิน  ได้แก่
2.1.1 กู้ยืมฉุกเฉิน  ได้ ครึ่งหนึ่งของเงินเดือนเรา
2.1.2 กู้ยืมสามัญ  คนค้ำ 5 คน (เราก็ค้ำคนอื่นได้  5 คน) มีหุ้น 25 % ของวงเงินที่กู้ วงเงินขึ้นกับเงินเดือนเรา
2.1.3 กู้ยืมสวัสดิการ  คนค้ำ 5 คน (เราก็ค้ำคนอื่นได้  5 คน) มีหุ้น 15 % ของวงเงินที่กู้ วงเงินขึ้นกับเงินเดือนเรา
2.1.4 กู้ยืมพิเศษ  เงื่อนไขมีหลายข้อ  และต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันด้วย (ทางเลือกสุดท้ายในการกู้ครับ)

2.2 เงินปันผลประจำปีและเงินเฉลี่ยคืน  จะได้รับประมาณเดือนตุลาคมของทุกปี  มากน้อยขึ้นอยู่กับหุ้นที่มีหนี้ที่เรากู้ และผลกำไรของสหกรณ์ในปีนั้นๆ

2.3 สิทธิ์การสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจกิจต่างๆ
2.3.1 สมาคมฌาปนกิจสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เราเป็นสมาชิก สามารถนำบุคคลในครอบครัวสมัครได้ (ศพละประมาณ 2.5 แสน )
2.3.2 สมาคมฌาปนกิจครูไทย ตัวเองสมัครและสามารถนำบุคคลในครอบครัวสมัครได้ (ศพละประมาณ 6 แสน)
2.3.3สมาคมฌาปนกิจชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย ตัวเองสมัครและสามารถนำบุคคลในครอบครัวสมัครได้
(ศพละประมาณ 6 แสน)

จากที่กล่าวมาก็คือข้อมูลเบื้องต้นกับครูผู้ช่วยคนใหม่ทุกท่านนะครับที่กำลังตัดสินใจในการจะสมัครหรือไม่สมัครสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู  และอย่าลืมสอบถามข้อมูลกับทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูที่ท่านอยู่ในพื้นที่อีกครั้งนะครับ  เพื่อข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน  อันจะเป็นประโยชน์กับคุณครูทุกท่านมากที่สุดครับ..

มีคนกล่าวว่า “การไม่มีหนี้  เป็นลาภอันประเสริฐ”  หากจะถามว่า การสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูดีไหม ?
จากข้อมูลเบื้องต้นที่กล่าวมา  ทุกท่านมีความคิดเห็นเป็นอย่างไร..