ดาวน์โหลดฟรี! แนวข้อสอบ กศน. ไว้อ่านสอบกัน

ท่านที่จะอ่านสอบ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) และกำลังหาหนังสืออ่าน วันนี้(4 ก.ค.2558) นำแนวข้อสอบมาฝากกันครับ ประกอบด้วย เอกสารต่างๆ ดังนี้

1) การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

2) นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงาน กศน

3) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

4) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

5) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

6) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

7) พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551

8) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

9) หลักการจัดการศึกษาของชุมชน

รวมถึงแนวข้อสอบต่างๆ เช่น 

  • แนวข้อสอบ พรบ กศน.
  • ข้อสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ.doc
  • ข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ.doc
  • ตัวอย่างแนวคำถาม.doc
  • ทศวรรษแห่งการอ่าน 2552.doc
  • อักษรย่อชื่อของหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา.doc

ดาวน์โหลดกันฟรีๆ (ไฟล์ word เปิดอ่าน หรือจะพรินต์อ่านก็ได้นะ)  

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด แนวข้อสอบ กศน.