ตอบข้อสงสัย สอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ทำไมต้องสอบภาษาอังกฤษให้ได้ระดับ B1

วันนี้(24 ตุลาคม 2562) ที่เฟซบุ๊กคุณณภัค ถิรกุลยศมาดี ได้เผยแพร่บทความประเด็นถามตอบ เกี่ยวกับการสอบรับใบประกอบวิชาชีพครูไว้ดังนี้ครับ

คำถาม : การสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ใครต้องสอบ?

คำตอบ : นิสิต/นักศึกษา ในหลักสูตรทางการศึกษาที่คุรุสภารับรอง(ยกเว้นหลักสูตรผู้บริหาร) ที่เข้าเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป

คำถาม : ปีการศึกษา 2562 นับยังไงคะ/ครับ?…หนู/ผม จะจบปี 2562 ต้องสอบไหมคะ/ครับ ….แล้วปีอื่นที่ไม่ 2562ละคะ/ครับ ต้องสอบไหมคะ/ครับ?

คำตอบ : นับที่วันแรกเริ่มเข้าเรียนเป็นปีการศึกษาเริ่มต้น ไม่ใช่ปีที่จบ และนับจากปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ก็คือ ปี 2563 64 65 66 ฯลฯ ก็สอบรับฯ ต่อไป

คำถาม : ทำไมต้องสอบภาษาอังกฤษให้ได้ระดับ B1 ต่ำกว่านั้นไม่ได้หรือคะ/ครับ หนู/ผม ไม่ได้เรียนเอกภาษาอังกฤษนะคะ/ครับ?

คำตอบ : สาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานความรู้ ข้อที่ 3. ภาษาและวัฒนธรรม ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา พ.ศ. 2556 ประกอบด้วย

(ก) สาระความรู้

  • (1) ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครู
  • (2) ภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

(ข) สมรรถนะ

  • (1) สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ เพื่อการสื่อความหมายอย่างถูกต้อง
  • (2) ใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

และ B1 เป็นแค่ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ขั้นพื้นฐานที่ผู้จะเป็นครูควรมี

ทั้งนี้ที่ผ่านมา ภาษาอังกฤษ ของประเทศเรายังไม่เข้มแข็ง และโดยเฉพาะในผู้เป็นครูยังไม่เข้มแข็ง แต่ยุคใหม่ พัฒนาใหม่ อนาคตใหม่ พลเมืองของชาติควรมีทักษะทางภาษาอังกฤษเพียงพอที่จะสื่อสารกับคนทั่วโลก และครูยุคใหม่ต้องเข้มแข็งในภาษา

ซึ่งหลักสูตรทางการศึกษาสอนให้ผู้จะเป็นครูเข้าใจในความจำเป็นของการมีภาษาอังกฤษ ดังนั้น บัณฑิตครูย่อมฝึกฝนและค้นคว้า ฝึกฝน ในภาษาอังกฤษ มั่นใจว่าบัณฑิตครูผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษระดับ B1 แน่นอน วิชาชีพครูในอนาคตจะเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆ จากการพัฒนาในวันนี้ ผู้พัฒนาตนเอง ย่อมผ่านได้แน่นอน

ขอบคุณเนื้อหาความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์จาก เฟซบุ๊กคุณณภัค ถิรกุลยศมาดี