ประกาศแล้ว! กำหนดการสอบภาค ก.พิเศษ ประจำปี 2563 เปิดสอบ ก.พ. ภาค ก พิเศษ ปี2563

ประกาศแล้ว! กำหนดการสอบภาค ก.พิเศษ ประจำปี 2563 เปิดสอบ ก.พ. ภาค ก พิเศษ ปี2563

กําหนดการดําเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สําหรับส่วนราชการต่าง ๆ (ภาค ก. พิเศษ) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กำหนดการดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ (ภาค ก. พิเศษ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ส่วนราชการส่งข้อมูลผู้สอบผ่านการสอบฯ ให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 3 มกราคม 2563

รับสมัครสอบ วันที่ 10 – 30 มกราคม2563

ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ วันที่ 10 – 31 มกราคม2563

อัปโหลด (upload) รูปถ่าย วันที่ 1 กุมภาพันธ์- 27 มีนาคม2563

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบฯ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

สอบข้อเขียน วันที่ 29 มีนาคม2563

ประกาศผลสอบ วันที่ 30 เมษายน2563

หมายเหตุ : กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

รายละเอียด // เข้าสู่เว็บไซต์การรับสมัคร