ปรับทีแคส63เลิกสอบสัมภาษณ์หนีโควิด-19

ทปอ.ร่อนหนังสือด่วนที่สุดถึงอธิการบดีทุกมหาวิทยาลัย แจ้งเปลี่ยนขั้นตอนทีแคส 63 ตั้งแต่วันที่ 13 มี.ค.ทำงานในระบบออนไลน์ สัมภาษณ์รอบ 2 ไม่เจอตัว ยกเลิกสัมภาษณ์รอบ 3 รอบ 4 สกัดติดเชื้อโควิด-19

วันนี้ (13มี.ค.) ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ ทปอ.63/ว0154 แจ้งเรื่อง การปรับระบบการทำงานของ TCAS63 เพื่อรองรับปัญหาการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ฉบับที่ 2 (แก้ไข) ถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยสาระสำคัญ ว่า เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับผู้สมัครคัดเลือกในระบบคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา2563 ทปอ. จึงขอแจ้งแนวปฏิบัติและการปรับเปลี่ยนบางขั้นตอน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้สมัคร ผู้เกี่ยวข้อง และสาธารณชนว่ากระบวนการคัดเลือก ทีแคส63 ได้วางแผนการบริหารความเสี่ยงที่ป้องกันไม่ให้ผู้เกี่ยวข้องมีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่อาจเกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง

ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าวต่อไปว่า การปรับระบบการทำงานของ ทีแคส 63 เพื่อรองรับปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 1.ทีแคส63 รอบ 2 โควตา ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ -27 เมษายน สถาบันอุดมศึกษา มีการจัดสอบวิชาเฉพาะระหว่างวันที่ 6 – 12 มีนาคม ซึ่ง ทปอ. ได้ทำหนังสือแจ้งเวียนลงวันที่ 6 มีนาคม เพื่อขอความร่วมมือในการดำเนินงาน ในการกำหนดมาตรการการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ไปแล้ว กระบวนการจากวันที่ 13 มีนาคม จะเป็นการทำงานในระบบออนไลน์ทั้งสิ้น ประกอบด้วย 1.การใช้คะแนนผลสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษา (สทศ.) สถาบันอุดมศึกษาสามารถดึงข้อมูลจากระบบของ สทศ. โดยตรง (เฉพาะสถาบันที่เป็นสนามสอบของ สทศ) หรือ ระบบทีแคส 63 2.การสอบสัมภาษณ์ สถาบันอุดมศึกษาสามารถดำนินการตามแนวทางที่กำหนด ดังนี้ Video Call,Video Clip submission เช่น กำหนดหัวข้อให้พูดอัดเป็นคลิปส่งให้พิจารณา, Voice Call หรือ การสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ในกรณีที่มีความจำเป็น อาจขอเป็นการสัมภาษณ์แบบ Face-to Face ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสาขาวิชา ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันของแต่ละสถาบันอย่างเคร่งครัด หรือ ไม่ต้องสัมภาษณ์ ให้ทุกคนผ่านการคัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนนตามเกณฑ์ที่สาขาวิชากำหนด 3.การประมวลผลผู้ผ่านการคัดเลือก สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการ ส่งผลการคัดเลือกเข้าระบบ ทีแคส63 ภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ 20 เมษายน และ4. การประกาศผล การยืนยันสิทธิ ผ่านระบบในวันที่ 22-23 เมษายา และการสละสิทธิ ผ่านระบบทีแคส 63 ในวันที่ 24 – 25 เมษายน

นายสุชัชวีร์ กล่าวต่อว่า ส่วนทีแคส63 รอบ 3 รับตรงร่วมกัน ระหว่างวันที่ 17 เมษายน – 18 พฤษภาคม และ รอบ 4 แอดมิสชั่นส์ ระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม -8 มิถุนายน มีการดำเนินการในระบบออนไลน์ เช่นเดียวกันทั้งการสมัคร การดึงคะแนน การประมวลผลด้วยวิธี Ranking & Sorting และการประกาศผล ซึ่งทปอ. ตระหนักว่าในสภาวการณ์ที่มีความไม่แน่นอนของการระบาดของเชื้อไวรัสไวรัส-19 ดังนั้น ทปอ. จะมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการบางขั้นตอน เพื่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายของผู้สมัครน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย ดังนี้

“ระบบ ทีแคส63 ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นตามที่สาขากำหนด เช่น จำนวนหน่วยกิตที่เรียนในกลุ่มสาระ ค่าเฉลี่ย GPAX ขั้นต่ำ คะแนนสอบขั้นต่ำของแต่ละรายวิชา น้ำหนัก ส่วนสูง และ เพศ ทำให้สามารถคัดกรองคุณสมบัติของผู้สมัครก่อนการประมวลผลได้ ส่วนแนวทางการบริหารจัดการสิทธิ ทีแคส63 รอบ3 และรอบ4 ดังต่อไปนี้ ยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ในรอบ3 และรอบ4 รวมทั้งเปลี่ยนระบบทีแคส63 ในการประกาศผลผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ของรอบ 3 และรอบ 4 เป็น การยืนยันสิทธิเข้าศึกษา โดยให้ระบบทำงานเหมือนการประกาศผล รอบ1 แฟ้มสะสมผลงาน และรอบ 2 โควต้า ที่ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าระบบกดยืนยันสิทธิ หรือ ไม่ใช้สิทธิ (ให้เวลาในการยืนยันสิทธิ 2 วัน เหมือนการยืนยันสิทธิในรอบ 1 และรอบ2)” นายสุชัชวีร์ กล่าว

นายกสมาคม ทปอ.กล่าวต่อว่า การตรวจสุขภาพ สาขาใดที่มีความจำเป็นต้องใช้ผลการตรวจสุขภาพ เพื่อประเมินคุณสมบัติของผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชา อาจเพิ่มทางเลือกให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไปตรวจร่างกายตามสถานพยาบาล คลีนิก หรือ โรงพยาบาล ใกล้บ้าน แล้วนำใบรับรองแพทย์ยื่นผ่านระบบออนไลน์ของสถาบัน หรืออาจผ่อนผันให้ผู้ผ่านการคัดเลือกนำผลการตรวจสุขภาพมายื่นในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่  

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูลข่าวจาก :: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 14.49 น.

แก็บติวเตอร์@STEC4

คณิตศาสตร์สำหรับข้าราชการ

เจ้าของแฟนเพจ แก็บติวเตอร์ ติวเอกคณิคศาสตร์