‘ยูเนสโก’ยกย่อง’หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต’ บุคคลสำคัญโลก

UNESCO ยกย่องให้พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ 'ยูเนสโก'ยกย่อง'หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต' บุคคลสำคัญโลก

วันนี้(26 พ.ย.)นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยว่า ได้รับรายงานว่า เมื่อวันที่ 25 พ.ย. ที่ประชุมใหญ่สมัยสามัญขององค์การยูเนสโกครั้งที่ 40 มีมติรับรองการร่วมเฉลิมฉลองในวาระ ครบรอบบุคคลสำคัญและเหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์ในวาระปี 2563-2564 ได้ยกย่องบุคคลสาคัญถึง 2 รูป ได้แก่ พระอาจารย์มั่น ภูริภัตโต ครบรอบ 150 ปีชาตกาล (20 มกราคม 2563) และสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ (2 สิงหาคม 2464)

นายอิทธิพล กล่าวว่า ในฐานะประธานกรรมการจัดกิจกรรม เฉลิมฉลองวาระ 150 ปีชาตกาลพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาได้ เสนอชื่อพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เพื่อให้องค์การยูเนสโกประกาศยกย่องและร่วมเฉลิมฉลอง เนื่องในวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล และได้ประกาศยกย่องให้พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นบุคคลสาคัญของโลก สาขาสันติภาพ ในวาระ ปี พ.ศ. 2563-2564และได้รับการบรรจุให้มีการเฉลิมฉลองครบชาตกาล 150 ปีชาตกาล ในวันที่ 20 ม.ค.63ซึ่งรัฐบาลจะได้ดาเนินการเตรียมกิจกรรมเฉลิมฉลองในมิติศาสนา จัดพิธีประกาศเกียรติคุณฯ และจัด กิจกรรมศาสนพิธี กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาส่งเสริมสันติภาพ ร่วมกับคณะกรรมการอานวยการจัดงาน 150 ปี ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะศิษยานุศิษย์ ซึ่งได้แต่งตั้งไปก่อนแล้ว

นายอิทธิพล กล่าวเพิ่มเติมว่า พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นพระอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐาน และเป็นพระมหาเถระที่คนไทยทั้งประเทศเคารพนับถือ จนปรากฏเด่นชัด ทั้งในขณะที่ท่านยังมีชีวิตดารงอยู่และ ละสังขารขันธ์ไปแล้ว คุณความดีที่ท่านได้มีคุณูปการต่อทั้งสถาบันศาสนา ชาติ และพระมหากษัตริย์ ในการประกาศ ยกย่องให้พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เป็นบุคคลสาคัญของโลก สาขาสันติภาพ กระทรวงวัฒนธรรม จะร่วมเฉลิมฉลองกับมหาเถรสมาคม หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งจะ มอบหมาย กรมการศาสนา ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อร่วมจัดกิจกรรมเพื่อเชิดชูเกียรติคุณ และเผยแผ่ คุณงามความดีและวัตรปฏิบัติอันงดงามให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธศาสนิกชน ซึ่งจะส่งผลให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบ สันติ

ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนส่งเสริมสันติภาพ เพื่อรวมจิตรวมใจเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต (20 มกราคม2563) และวาระครบรอบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (2 สิงหาคม2564) ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความพร้อมของแต่ละหน่วยงานพุทธศาสนิกชน สถานศึกษา หน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิองค์กรต่างๆ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เครือข่ายต่าง ๆ ศิลปินพื้นบ้าน ร่วมสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารจาก เดลินิวส์ อังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.36 น.