ร้องบิ๊ก ศธ.สางปัญหาซื้อขายตำแหน่ง ผอ.โรงเรียน ล่าสุดลือหึ่งวิ่งขาขวิดนั่ง รร.ดังที่หนองคาย

ศูนย์ข่าวขอนแก่น – ร้อง ก.ศึกษาธิการสางปัญหาวงจรอุบาทว์ ล่าสุดข่าววงในลือกันให้แซ่ดมีการวิ่งเต้นซื้อตำแหน่ง ผอ.ร.ร.ปทุมเทพ จ.หนองคาย ทั้งที่มีการขอเข้า แล้วถูกจ้างถอน หลายฝ่ายตั้งข้อกังขา ผอ.สพม.เขตเอี่ยวด้วยหรือไม่ ขอให้แจงด่วน

รายงานข่าวแจ้งว่า จากการที่ ก.ค.ศ.เห็นชอบขยายเวลาการย้ายข้าราชการครู-ผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ.ให้เสร็จภายใน 30 พ.ย. 62 โดยเมื่อวันที่ 15 ต.ค. 62 ที่ผ่านมา นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 10/2562 ที่ห้องประชุมสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

นายณัฏฐพลกล่าวว่า จากการที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) โดยให้ กศจ.ชุดเดิมยุติการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2562 และให้ กศจ.และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2562 ซึ่งทำให้ กศจ.บางแห่งไม่สามารถพิจารณาย้ายข้าราชการครูและตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ทันตามกำหนดระยะเวลาที่ ก.ค.ศ.กำหนด เนื่องจากต้องมีกระบวนการตั้ง อกศจ.ชุดใหม่

ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงมีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ. โดยให้ อกศจ. และ กศจ.ดำเนินการพิจารณาย้ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 โดยใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณาย้ายที่มีอยู่เดิม

ล่าสุดแหล่งข่าววงในเปิดเผยว่า ผลจากคำสั่งดังกล่าวหลายพื้นที่ได้เกิดปัญหาการวิ่งเต้นซื้อตำแหน่งขึ้นแล้ว ชัดเจนที่สุดคือ กรณีที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 มีมติอนุมัติให้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2562 ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.6/ว 21 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 7440 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 และ ที่ ศธ 04009/ว 7683 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561

โดยมีรายละเอียด คือ ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือก จำแนกเป็น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1, 2 จำนวน 31 อัตรา และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (หนองคาย-บึงกาฬ) จำนวน 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย

โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานครบถ้วนที่ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562-วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 18.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวเปิดเผยว่า ได้มีกระแสข่าวที่ทราบกันวงในว่าได้มีการจ่ายเงินซื้อขายตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดหนองคาย และเป็นโรงเรียนประเภทโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่พิเศษที่ว่างอยู่ ปัจจุบันจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษารูปแบบสหศึกษา ปัจจุบันยังได้รับการปรับปรุงจนเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลสู่อาเซียน เขตการศึกษา สพม.เขต 21 (หนองคาย-บึงกาฬ) มี จำนวนนักเรียน 3,925 คน ซึ่งในการขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 หนองคาย-บึงกาฬ ตามระเบียบการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาที่ 24/2560 ได้มีการขอย้ายเข้ามาจำนวน 4 คน ขาดคุณสมบัติ 2 คน คือไม่ครบ 24 เดือน จึงเหลือ 2 ท่าน คือ ผอ.จากโรงเรียนขนาดเล็ก คือนักเรียนเพียง 198 คน ที่มีคุณสมบัติ ดังนั้น หากมีการถอนตัวของ ผอ.จาก ร.ร.บึงกาฬ ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ที่มีคุณสมบัติที่ครบถ้วนที่สุด อีก 1 คน

แต่มีข่าววงในว่ามีการขอถอนคำร้องขอย้ายดังกล่าวเพื่อไปดำรงตำแหน่งในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ในจังหวัดใหญ่ ที่ตำแหน่ง ผอ.ร.ร.ว่างอยู่ จึงกลายเป็นว่า ผอ.ร.ร.ขนาดเล็กก็จะได้เป็น ผอ.โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารไปโดยปริยาย

ดังนั้น การที่ ผอ.ร.ร.บึงกาฬยื่นความจำนงมาขอเข้าแล้วแจ้งถอน ซึ่งการแจ้งถอนนี้ยังเป็นความลับอยู่เพราะไม่มีการแจ้งให้ทราบตามระเบียบเพียงแต่มีการกล่าวในวงการว่า “ถอน” จึงมีความเป็นไปได้สูงว่ามีการวิ่งเต้นจ่ายเงินเพราะทำเป็นความลับ เรื่องดังกล่าว เพื่อเปิดทางให้ ผอ.ร.ร.ขนาดเล็กเข้ามาดำรงตำแหน่ง ทางผอ.สพม.เขต 21 เอี่ยวด้วยหรือไม่

แหล่งข่าวรายเดิมระบุว่า โดยมารยาทของการย้ายผู้บริหารของ สพฐ.ส่วนมากจะย้ายกันภายในจังหวัด หรือภายในเขตเดียวกันเพื่อที่จะได้ดูแลและเลื่อนไหลกันภายในจังหวัดก่อน ซึ่งตามมารยาทแล้ว ผอ.สพม.เขต 21 ในการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 หนองคาย-บึงกาฬ ต้องเคลียร์คนของตนเองว่าอย่าไปล้ำเส้นของพื้นที่อื่น และเพื่อสยบแรงต้านจาก ‘ผู้บริหารมัธยม’ ที่อึมครึมเป็นทางออกที่ลดอุณหภูมิร้อนแรง และลดแรงเสียดทานไปได้พอสมควร

อีกอย่าง ทราบมาว่า ผอ.สพม.เขต 21 กำลังวิ่งเต้นเพื่อขึ้นตำแหน่งผู้บริหารต้น ถือได้ว่าเป็นวงจรอุบาทว์ในวงการศึกษาที่เกิดขึ้นซ้ำซาก แก้ไขไม่ได้สักที

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูลข่าวจาก :: หนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์ เผยแพร่: 8 พ.ย. 2562 เวลา 16:30 น.  ปรับปรุง: 8 พ.ย. 2562 เวลา 16:45 น.