ลูกจ้างชั่วคราว สพฐ. เฮ! ประธานรัฐสภา ส่งเรื่อง กรณีการเปลี่ยนวิธีจ้าง ปรับ “ลูกจ้างชั่วคราว” สพฐ. เป็น “พนักงานราชการ”แล้ว

กราบขอบพระคุณ ท่านชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ที่เล็งเห็นความสำคัญ ลูกจ้าง สพฐ. กรณีการเปลี่ยนวิธีจ้าง และเล็งเห็นควรปรับลูกจ้างชั่วคราว สพฐ เป็นพนักงานราชกการ