วิธีการสมัครสอบครูผู้ช่วย กทม. อย่างละเอียด สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14-20 พ.ย.2562 นี้

วิธีการสมัครสอบครูผู้ช่วย กทม. อย่างละเอียด สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14-20 พ.ย.2562 นี้
วิธีการสมัครสอบครูผู้ช่วย กทม. อย่างละเอียด สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14-20 พ.ย.2562 นี้

วิธีการสมัครสอบ

เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (internet) ตั้งแต่วันที่ 14-20 พฤศจิกายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ https:/teacherbkk.thaijobjob.com หัวข้อประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต

(1) อ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศรับสมัครสอบแข่งขันๆ และขั้นตอนการกรอกใบสมัครสอบให้ถี่ถ้วนก่อนทำการกรอกใบสมัคร

(2) กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด แล้วทำการสมัคร ระบบจะออกแบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรมเนียมสอบของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ

(3) พิมพ์แบบฟอร์มการชำระงินค่าธรรมเนียมสอบลงในกระดาษขนาด 21 x 29.7 ซม. (A4) หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้นให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบแฟ้มข้อมูล (File) ลงในคอมพิวเตอร์หรือสื่อบันทึกข้อมูล เช่น USB Flash drive เป็นตัน เพื่อพิมพ์ในภายหลัง

(4) ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบหรือบันทึกข้อมูลไต้ให้กลับไปค้นหาแบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบ เพื่อพิพที่ปุ่ม ค้นหาแบบฟอร์มการชำระเงิน แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลที่ได้กรอกไว้ครั้งแรกในใบสมัครสอบ

ผู้สมัครสอบต้องอัปโหลด (upload) รูปถ่ายและเอกสารภายในวันที่สมัครสอบ

(1) เมื่อผู้สมัครสอบกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว ให้ผู้สมัครสอบ กดปุ่ม ถัดไปเพื่อ “อัปโหลด (upload) รูปถ่าย” โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เพื่ออัปโหลด (upload) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำไม่มีลวดลายใดๆบนรูถ่ายถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนขนาด1 x 1.5 นิ้ว ประเภทของไฟล์เป็น JPG หรือ PDF เป็นไฟล์ขนาดไม่เกิน 1 เมกะไบต์ (1MB) (หากผู้สมัครสอบใช้ขนาดรูปถ่ายไม่ตรงตามที่กรุงเทพมหานครกำหนดจะไม่สามารถ upload รูปถ่ายได้)

(2) รูปถ่ายจะปรากฎบนใบสมัครสอบสำหรับใช้แสดงตนในการเข้าสอบ

(3) กรณีที่รูปถ่ายไม่ถูกต้องอาจมีผลต่อการตรวจสอบตัวบุคคลในการเข้าสอบ และหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบอาจไม่อนุญาตให้เข้าสอบ โดยถือเป็นความบกพร่องของผู้สมัครสอบเอง จะอ้างว่าระบบรับสมัครได้ทำการรับสมัครไว้แล้วไม่ได้

(4) ใบคุณวุฒิการศึกษาหรือใบรับรองคุณวุฒิและใบระเบียนแสดงการศึกษา (Transcript of Record) ที่ระบุกลุ่มวิชาเอกที่ใช้รับสมัครสอบ โดยผู้มัครสอบแข่งขันต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ถึงวันที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตรต้องก่อนหรือไม่หลังวันเปิดรับสมัครวันสุดท้ายคือวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

(5) ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)

(6) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ที่ออกให้โดยคุรุสภา ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และต้องได้รับอนุมัติจากคุรุสภาอยู่ก่อน หรือไม่หลังวันเปิดรัสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนต้องมีอายุใช้ได้จนถึงวันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง

***กรณีที่ผู้สมัครสอบไม่ได้อัปโหลด (upload) รูปถ่ายและเอกสารจะไม่สามารถสมัครสอบได้

ขั้นตอนการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

(1) ผู้สมัครสอบสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 14-21 พฤศจิกายน 2562 ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1. เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในเวลาทำการของธนาคาร

2. ระบบ Internet payment (KTB nettbank/Krungthai NEXT) ตลอด 24 ชั่วโมง ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เริ่มเปิดชำระตั้งแต่เวลา 08.30 น. และวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ปิดชำระเงินเวลา 22.00 น.

การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัคสอบได้ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบเรียบร้อยแล้วเท่านั้น และได้ดำเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอน และให้ก็บลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย

3. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจำนวน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ บมจ.ธนาคารกรุงไทยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต คิดสูงสุดไม่เกิน 30 บาท ขึ้นอยู่กับช่องทางการชำระเงินของธนาคาร (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ) ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

3) ผู้สมัครสอบที่ชำระเงินค่ธรรมเนียมการสมัครสอบแล้ว ระบบจะกำหนดเลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบให้โดยอัตโนมัติ

4) ผู้สมัครสอบที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้ว ยังไม่ได้รับเลขประจำตัวสอบให้นำหลักฐานการชำระเงินไปติดต่อได้ที่ กลุ่มงานสรรหาบุคคล ส่วนการสรรหาและข้อมูลบุคคล สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษา โทรศัพท์ 0 2437 66314 ต่อ 3444-5 ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 หากพ้นกำหนดให้ถือว่าผู้สมัครสอบสละสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้

ขั้นตอนการพิมพ์ใบสมัครสอบ

– ผู้สมัครสอบที่ชำระค่ธรรมเนียมการสมัครสอบที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เรียบร้อยแล้ว เข้าไปที่เว็บไซต์ https://teacherbkk.thaijobjob.com คลิกหัวข้อ “พิมพ์ใบสมัคร” และพิมพ์เลขประจำตัวสอบ เพื่อพิมพ์ใบสมัครสอบ ลงในกระดาษขนาด 21 x 29.7 ชม. (A4) ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

ผู้สมัครสอบที่มีความพิการทางการมองเห็น ทางการได้ยินและสื่อความหมาย หรือทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายให้ระบุความพิการและความต้องการเพื่อกรุงเทพมหานครจะจัดห้องสอบให้ตามจำนวนที่ผู้สมัครสอบแจ้งไว้ในใบสมัครสอบ และพยายามหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้ตามที่เห็นสมควรในวันสอบแข่งขัน

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเฉพาะผู้สมัครสอบที่ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบถูกต้องแล้ว ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เป็นตันไป ทางเว็บไซต์ https:/teacherbkk.thaijobjob.com

วัน เวลา และสถานที่สอบ และวิธีปฏิบัติของผู้เข้าสอบแข่งขัน

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) จะประกาศ วัน เวลาและสถานที่สอบ และวิธีปฏิบัติของผู้เข้าสอบแข่งขันให้ทราบในภายหลังจากการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ทางเว็บไซต์ https:/ teacherbkk.thajjobjob.com

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.)

Leave A Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

EnglishThai