วุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2564

วุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2564
วุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2564        1024x538

สรุปสาระสำคัญ ว17/2562

ก.พ. ได้มีมติกำหนดให้ส่วนราชการอาจคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลซึ่งสำเร็จการศึกษาในวุฒิที่ ก.พ. กำหนดเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2564ได้ สำหรับการคัดเลือกให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดโดยบรรจุและแต่งตั้งให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 และมีเงื่อนไขเพิ่มเติม ดังนี้

1. วุฒิที่จะคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งจะต้องเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง

2. ผู้ได้รับการคัดเลือกซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามวุฒิที่กำหนด ต้องอยู่ปฏิบัติราชการในส่วนราชการนั้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยห้ามโอนไปส่วนราชการอื่น

3. เมื่อได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้วในแต่ละครั้ง ให้รายงานผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการมายังสำนักงาน ก.พ. ทุกครั้งตามแบบรายงาน

4. กรณีมีวุฒิที่ส่วนราชการไม่ได้ดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2564 ก.พ. อาจพิจารณายกเลิกการกำหนดวุฒินั้นเป็นวุฒิที่ให้คัดเลือกใน 2 ปีงบประมาณถัดไป เว้นแต่ส่วนราชการแจ้งเหตุผลความจำเป็นที่ทำให้ไม่ได้ดำเนินการคัดเลือก เช่น ไม่มีอัตราว่างในขณะนั้น เป็นต้น และมีคำขอให้ยังคงกำหนดวุฒินั้นเป็นวุฒิที่ให้คัดเลือกต่อไป

วุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2564 1571275814
วุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2564 1571275926
วุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2564 1571275933

รายละเอียด รายชื่อวุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2564

Leave A Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

EnglishThai