สพฐ. แจ้งทุกเขตพื้นที่ เตรียมพร้อมรับนักเรียน ปี 63

สพฐ. แจ้งทุกเขตพื้นที่ เตรียมพร้อมรับนักเรียน ปี 63
สพฐ. แจ้งทุกเขตพื้นที่ เตรียมพร้อมรับนักเรียน ปี 63                      1024x538

สพฐ. แจ้งทุกเขตพื้นที่ เตรียมพร้อมรับนักเรียน ปี 63

วันที่ 18 เมษายน 2563 นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า ตนได้ลงนามในหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว1548 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 แจ้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เรื่อง แนวทางการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขตแจ้งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. วิธีการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1 กรณีโรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการมอบตัว ได้แก่ โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส และโรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ (ยกเว้นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย) ให้โรงเรียนดังกล่าวดำเนินการมอบตัวโดยให้เป็นไปตามวิธีการที่โรงเรียนกำหนด
1.2 การรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้รับสมัครนักเรียนในวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563 และจำแนกการรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดังนี้

กรณีที่ 1 โรงเรียนที่มีนักเรียนมาสมัครไม่เต็มแผนหรือพอดีแผนการรับนักเรียนที่กำหนดไว้ ให้โรงเรียนรับนักเรียนเข้าเรียนทุกคน

กรณีที่ 2 โรงเรียนที่มีนักเรียนมาสมัครเกินกว่าแผนการรับนักเรียนที่กำหนดไว้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ร่วมกันกำหนดแนวทางในการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกสำหรับนักเรียนกลุ่มทั่วไปและวิธีการจับฉลากสำหรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

1.3 วิธีการรับสมัครนักเรียน โรงเรียนดำเนินการตามวันที่ที่กำหนดและจัดหาวิธีการที่ความเหมาะสม โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อสำคัญเพื่อช่วยในการบริหารจัดการ โดยผ่านกระบวนการที่เป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเสมอภาค ตามหลักธรรมาภิบาล อาจจะดำเนินการโดยใช้ระบบการรับสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ (โปรแกรมใบสมัคร) Line ของโรงเรียน E-mail ของโรงเรียน Google Forms ไปรษณีย์ หรือวิธีอื่น ๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละบริบทพื้นที่
1.4 การจัดส่งเอกสารหลักฐาน ผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน หากโรงเรียนตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานที่ได้รับไม่ตรงหรือเป็นเท็จ ให้ถือว่าเป็นโมฆะและมีความผิดทางกฎหมาย
1.5 การสร้างการรับรู้ให้สาธารณชนได้รับทราบ การเปิดรับสมัคร การคัดเลือกหรือการสอบคัดเลือก การจับฉลาก การประกาศผล การรายงานตัว และการมอบตัว ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทางอย่างทั่วถึงและเสมอภาค เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
1.6 วิธีการสอบคัดเลือก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช้วิธีสอบคัดเลือก โดยการจัดสอบและไม่ใช้วิธีออนไลน์ ในการดำเนินการสอบคัดเลือกให้เป็นดังนี้
1.6.1. การจัดห้องสอบและอาคารสถานที่
– กรณีที่โรงเรียนจัดสอบ ให้ดำเนินการตามวิธีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) หากใช้ห้องเรียน ให้จัดห้อง ไม่เกินห้องละ 20 คน และ/หรือหากใช้อาคารอเนกประสงค์ (อาทิ ห้องประชุมใหญ่) ให้เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร
– กำหนดแผนผังอาคารสอบแบ่งตามกลุ่มสาระวิชาอย่างชัดเจนและแจ้งให้ผู้ปกครองทราบก่อนวันสอบคัดเลือก เพื่อนำนักเรียนมาสอบตามอาคารที่กำหนด และให้ผู้ปกครองที่มาส่งนักเรียนเข้าสอบรออยู่ภายนอกโรงเรียนหรือสถานที่จัดสอบตามที่โรงเรียนจัดให้
– เตรียมสถานที่ เพื่อให้นักเรียนรอก่อนเข้าสอบ โดยดำเนินการภายใต้ แนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
– เตรียมห้องสอบหรือสนามสอบรอง สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเดินทาง มาสอบยังสนามสอบหลักได้
1.6.2. เวลาในการสอบคัดเลือก โรงเรียนดำเนินการจัดสอบคัดเลือกในวันเสาร์หรืออาทิตย์ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะพิจารณาวันที่เหมาะสมในช่วงเดือนมิถุนายน 2563 และโรงเรียนต้องดำเนินการสอบคัดเลือกให้แล้วเสร็จภายในครึ่งวัน
1.6.3. การดำเนินการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ดังนี้
– ให้ผู้สอบทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์
– มีมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม ก่อนเข้าห้องสอบ โดยกำหนดจุดคัดกรอง ก่อนเข้าห้องสอบและหรือตัวอาคารสอบ ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้องสอบและหรือตัวอาคารสอบ จัดให้มีอุปกรณ์สำหรับการล้างมือหรือจัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลล้างมือทุกจุดทางเข้า มีการทำความสะอาดพื้นที่ที่นักเรียนต้องใช้สอบและใช้ร่วมกันด้วยน้ำยาถูพื้นที่สามารถทำลายเชื้อไวรัสได้หรือเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นที่สามารถทำลายเชื้อไวรัสได้ จัดห้องสอบคัดแยกนักเรียนที่เข้าข่าย “กลุ่มเสี่ยง” ประสานโรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อดูแลส่งต่อ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับผู้ปกครอง

2. แนวทางการเปิดและปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้โรงเรียนเปิดและปิดภาคเรียน ดังต่อไปนี้
2.1 ภาคเรียนที่หนึ่ง วันเปิดภาคเรียน วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยไม่มีวันปิดภาคเรียน เว้นแต่โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนครบตามหลักสูตรแล้ว
2.2 ภาคเรียนที่สอง วันเปิดภาคเรียน วันที่ 1 ธันวาคม 2563 วันปิดภาคเรียน วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2564 จำนวนทั้งสิ้น 15 วัน

สพฐ. แจ้งทุกเขตพื้นที่ เตรียมพร้อมรับนักเรียน ปี 63 1587340771
สพฐ. แจ้งทุกเขตพื้นที่ เตรียมพร้อมรับนักเรียน ปี 63 1587340778
สพฐ. แจ้งทุกเขตพื้นที่ เตรียมพร้อมรับนักเรียน ปี 63 1587340785

ขอบคุณเนื้อหาและที่มาของข่าวจาก :: เฟซบุ๊กแฟนเพจประชาสัมพันธ์ สพฐ. วันที่ 18 เมษายน 2563 เวลา 13:03 น.

แก็บติวเตอร์@STEC4

คณิตศาสตร์สำหรับข้าราชการ

เจ้าของแฟนเพจ แก็บติวเตอร์ ติวเอกคณิคศาสตร์

Leave A Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

EnglishThai