สอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย สพฐ.ปี2563 ให้สมัครสอบเพียง 1 แห่งเท่านั้น เกินกว่า 1 แห่ง จะตัดสิทธิการสอบแข่งขันทั้งหมด

สอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย สพฐ.ปี2563 ให้สมัครสอบเพียง 1 แห่งเท่านั้น เกินกว่า 1 แห่ง จะตัดสิทธิการสอบแข่งขันทั้งหมด
สอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย สพฐ.ปี2563 ให้สมัครสอบเพียง 1 แห่งเท่านั้น เกินกว่า 1 แห่ง จะตัดสิทธิการสอบแข่งขันทั้งหมด               1024x538

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ. ได้เผยแพร่ คู่มือการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 

ซึ่งครูวันดีได้ติดตามอ่านในคู่มือฯ หน้าที่ 3 การดำเนินการสอบแข่งขันของ กศจ. และ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พบว่า ในข้อ 9) ผู้สมัครสอบจะต้องสมัครเพียงแห่งเดียว หากสมัครเกินกว่าหนึ่งแห่ง จะถูกตัดสิทธิในการสอบแข่งขันทั้งหมด

รายละเอียดข้อความอ้างอิง ดังนี้

การดำเนินการสอบแข่งขันของ กศจ. และ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด และแนวปฏิบัติที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ดังนี้

 1. การประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน
  ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกภาคม 2563 โดยระบุรายละเอียด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กค ศ. กำหนด และรายละเอียดที่สำนักงานคุณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ไว้ในประกาศรับสมัคร ดังนี้
  1) ตำแหน่งว่างที่จะใช้บรรจุและแต่งตั้ง (ที่มีอัตราเงินเดือน) จำแนกคุณวุฒิพร้อมระบุอัตราเงินเดือน
  2) กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ใช้ในการสอบแข่งขัน และหรือประเภทวิชาหรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลนและมีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นทิเศษ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
  3) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน
  4) วัน เวลา และสถานที่ในการสอบ ภาค ก และ ภาค ข รวมทั้งวิธีการและรูปแบบการสมัคร
  5) หลักสูตรการสอบแข่งขัน ภาค กและ ภาค ข องค์ประกอบ ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมินและวิธีการให้คะแนน ภาค ค รวมทั้งเกณฑ์การตัดสิน
  6) ระยะเวลาในการประเมิน ภาค ค
  7) ระยะเวลาการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้ใช้ได้สองปี นับแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
  8) เงื่อนไขกรณีที่ตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครและตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กค.ศ. กำหนด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ทั้งนี้ หากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ดำเนินการสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการโดยพลัน ตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 หรือสั่งเพิกถอนคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง แล้วแต่กรณี และหากตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสอบแข่งขันเป็นเอกสารที่เป็นเท็จ ผู้สมัครจะต้องถูกดำเนินการทางอาญา

9) การสมัครสอบแข่งขันของผู้สมัคร ให้เลือกสมัครสอบได้เพียง กศจ. ใด กศจ. หนึ่ง หรือ อ.ก.ค ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แห่งใดแห่งหนึ่งเท่านั้น และให้เลือกสมัครได้ในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น หากปรากฎว่าผู้สมัครสมัครสอบเกินกว่าหนึ่งแห่ง และหรือสมัครสอบเกินกว่าหนึ่งประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอก จะตัดสิทธิการสอบแข่งขันทั้งหมด

10) เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนที่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ ศธ 5102.1/260 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 และ ที่ ศธ 5102.1/48 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2563 โดยให้ระบุเพิ่มเติมไว้ในประกาศรับสมัครด้วย
11) ข้อมูล หรือ เงื่อนไขอื่น ๆ ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด

สอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย สพฐ.ปี2563 ให้สมัครสอบเพียง 1 แห่งเท่านั้น เกินกว่า 1 แห่ง จะตัดสิทธิการสอบแข่งขันทั้งหมด 1592729736

ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่
>>>คู่มือสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2563

แก็บติวเตอร์@STEC4

คณิตศาสตร์สำหรับข้าราชการ

เจ้าของแฟนเพจ แก็บติวเตอร์ ติวเอกคณิคศาสตร์

Leave A Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

EnglishThai