เปิดชื่อ..สถาบันผลิตครูปี2563 หลังคุรุสภารับรองหลักสูตร

เปิดชื่อ..สถาบันผลิตครู ประจำปีการศึกษา 2563 หลังคุรุสภารับรองหลักสูตร เพิ่มเติม 3 แห่ง รวมจำนวน 42 แห่ง 43 หลักสูตร ระบุ รับนศ.ได้มากสุด180 คน/น้อยสุด 60 คน

ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 มีมติให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จำนวน 3 แห่ง  

โดยก่อนหน้านี้ คุรุสภาได้ประกาศรับรองหลักสูตรฯ ไปแล้ว จำนวน 39 แห่ง 40 หลักสูตร รวมเป็นจำนวน 42 แห่ง 43 หลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต่างๆ ที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยกำหนดเงื่อนไขการเปิดหลักสูตร ดังนี้  

1) การรับนักศึกษา ต้องไม่เกินจำนวนที่ได้รับอนุญาต 2) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่แต่ละสถาบันกำหนด และ3) ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูต้องเข้าสู่กระบวนการดำเนินการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

สถาบันที่ได้รับการรับรองประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปี2563จำนวน43แห่ง มีดังนี้
1) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(90 คน)
2) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(180 คน)
3) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร(180 คน)
4) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม(180 คน)
5) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย(180 คน)
6)มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  (180 คน)
7) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี(180 คน)
8) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม(180 คน)
9) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช(180 คน)
10) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (180 คน)
11) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(150 คน)
12) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(120 คน)
13) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี(120 คน)
14) มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (180 คน)
15) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ(180 คน)
16) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร(180 คน)
17) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(120 คน) 
18) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง(180 คน)
19) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี(180 คน)
20) มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (120 คน)
21) มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น(180 คน) 22) มหาวิทยาลัยตาปี(60 คน)
23) มหาวิทยาลัยธนบุรี(120 คน) 24) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  (150 คน)
25) มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (120 คน) 26) มหาวิทยาลัยปทุมธานี(60 คน)
27) มหาวิทยาลัยพิษณุโลก(60 คน) 28) มหาวิทยาลัยฟาฏอนี (150 คน)
29) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(180 คน) 30) มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์(120 คน)
31) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (90 คน)
32) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (180 คน)
33) วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (120 คน)
34) วิทยาลัยเชียงราย (180 คน)
35) วิทยาลัยนครราชสีมา(120 คน)
36) วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา(หลักสูตรภาษาไทย 120 คน และภาษาอังกฤษ 60 คน)
37) วิทยาลัยสันตพล (180 คน)
38) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์(60 คน)
39) สถาบันอาศรมศิลป์(90 คน)
40) มหาวิทยาลัยนครพนม (180 คน)
41) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (180 คน)และ
42) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (180 คน)

        ตรวจสอบรายชื่อสถาบันที่จัดการเรียนการสอนฯ รายชื่อหลักสูตร และจำนวนรับนักศึกษา ได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th หรือสอบถามทางสถาบันที่จัดการเรียนการสอนฯ

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูลข่าวจาก :: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 – 16:59 น.

แก็บติวเตอร์@STEC4

คณิตศาสตร์สำหรับข้าราชการ

เจ้าของแฟนเพจ แก็บติวเตอร์ ติวเอกคณิคศาสตร์