1 มิ.ย. บุคลากรในสังกัดของ ศธ. ทำงาน 100%

29พ.ค.63-ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เรื่อง ยกเลิกการปรับลดเวลาและวันทำงานของ ศธ. ตามประกาศ ศธ. เรื่อง การปรับลดเวลาและวันทำงานของ ศธ. ฉบับ 2 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานมอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานที่บ้านตามความเหมาะสม และให้ทุกหน่วยงานจัดบุคลากหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน จำนวนร้อยละ 50 ของบุคลากรทั้งหมด นั้น เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยดีขึ้นตามลำดับ และคณะรัฐมนตรีมีมติให้มีการผ่อนคลายการใช้บังคับบางมาตรการ เพื่อลดผลกระหบต่อประชาชนด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงมาโดยลำดับ และ ศธ.มีความจำเป็นต้องให้บุคลากรในสังกัดของ ศธ. มาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อม รองรับการเปิดสถานศึกษา จึงเห็นสมควรยกเลิกประกาศ ศธ. เรื่อง การปรับลดเวลาและวันทำงานของ ศธ. ฉบับ 2 และให้บุคลากรในสังกัดของ ศธ. มาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานตามปกติ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พศ.2563 เป็นตันไป

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูลข่าวจาก :: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 21:57 น.

แก็บติวเตอร์@STEC4

คณิตศาสตร์สำหรับข้าราชการ

เจ้าของแฟนเพจ แก็บติวเตอร์ ติวเอกคณิคศาสตร์