นโยบายธุรกิจ

นโยบายธุรกิจ

นโยบายการคืนเงิน

          ทางบริษัท วันชนะ ออนไลน์ จำกัด (เจ้าของเว็บไซต์ stec4.com) มีนโยบายการดูแลลูกค้าที่มีความประสงค์จะขอรับเงินคืน (Refund) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นโยบายการคืนเงินเพื่อเป็นข้อตกลงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ มีรายละเอียดดังนี้
– ผู้ให้บริการ จะทำการคืนเงินค่าคอร์สเรียนออนไลน์ให้กับลูกค้า ในกรณีที่ผู้ใช้บริการ ไม่สามารถเปิด คอร์สออนไลน์ตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้
–  ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน เนื่องจากความไม่พึงพอใจหลังจากที่ผู้ใช้บริการได้เริ่มใช้บริการไปแล้ว และหรือมีการยกเว้นในกรณีที่มีความจำเป็นและให้เป็นไปตามเงื่อนไขหรือการพิจารณาของผู้ให้บริการเท่านั้น

2. ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า มีรายละเอียดดังนี้
– กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนหรือผ่อนชำระ ตัดผ่านบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 15-20 วันทำการ โดยที่จะขึ้นอยู่กับรอบการตัดบัตรเครดิตของธนาคารเจ้าของบัตรของลูกค้า
– กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ตัดผ่านบัตรเดบิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเดบิตและบัตร โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 45 – 60 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจาก Call Center โดยที่จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารเจ้าของบัตรของลูกค้า
– กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน ผ่านช่องทาง Internet Banking, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, เก็บเงินปลายทาง จะทำการคืนเงินกลับไปยังเลขที่บัญชีที่ลูกค้าแจ้ง โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 45-60 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้ง (และมีการแจ้งเอกสารประกอบการคืนเงินครบถ้วน)

3. ไม่สามารถดำเนินการยกเลิก เปลี่ยนแปลง แก้ไข รายการสั่งซื้อสินค้า ในกรณีต่าง ๆ ดังนี้
– กรณีที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการสั่งซื้อคอร์สเรียน, ผิดคอร์ส
– กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต รวมถึง Gift Voucher ต่าง ๆ ทุกกรณีกรณีที่เกิดขึ้นจากความต้องการใส่ส่วนลดเพิ่มเติม, ลืมใส่ส่วนลด, Coupon
– กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนใจ (Change of mind) ของผู้สั่งซื้อสินค้าทุกกรณี

4. ผู้ใช้บริการ จะไม่ดำเนินการเปิดคอร์สออนไลน์ และต้องทำการคืนเงินเท่านั้น เนื่องจากกรณีต่าง ๆ ดังนี้
– กรณีที่เกิดขึ้นจากคอร์สออนไลน์ ไม่มีให้บริการแล้ว
– กรณีที่เกิดขึ้นจากราคาคอร์สออนไลน์ที่ระบุทางหน้า Website ไม่ตรงกับราคาที่จำหน่ายจริง
– กรณีที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย (System Error) ที่อาจเกิดขึ้น

5. ผู้ใช้บริการ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย

6. ผู้ใช้บริการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใด ๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

          ทางบริษัท วันชนะ ออนไลน์ จำกัด (เจ้าของเว็บไซต์ stec4.com) รับทราบดีว่าข้อมูลที่เป็นความลับคือ ข้อมูลลูกค้าผู้ใช้บริการ ได้แก่ ชื่อผู้ติดต่อ ชื่อผู้ใช้งาน ที่อยู่ เบอร์มือถือ อีเมล และ user –  password ที่ใช้ในการสั่งซื้อและลงทะเบียนเรียน ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการใส่ไว้ในระบบเพื่อการติดต่อสื่อสาร จัดส่งสินค้า และเข้าเรียน บริษัท วันชนะ ออนไลน์ จำกัด (เจ้าของเว็บไซต์ stec4.com) มีหน้าที่ในการเก็บรักษาไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผย และจะไม่จัดสรรหรือขายข้อมูลของลูกค้าแก่บุคคลภายนอก เว้นแต่

  1. ลูกค้าเจ้าของ user ได้ร้องขอ
  2. ข้อมูลที่จัดสรรนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้ลูกค้าเจ้าของ user เองทำธุรกรรมได้สำเร็จลุล่วง

3. การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฏหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฏหมายต้องการ เช่น บริษัทฯอาจได้รับการขอให้เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าด้วยคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล นอกจากนี้บริษัทฯยังอาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลแก่องค์กรผู้มีอำนาจของรัฐ​​