Update ล่าสุด! ตัวอย่างแนวข้อสอบภาค ก. ที่ปรับหลักสูตรใหม่

Update ล่าสุด! ตัวอย่างแนวข้อสอบภาค ก. ที่ปรับหลักสูตรใหม่

ข้อ 1. 13 9 3 15 25 5 17 49 7 19 81 9 21 …

1. 11
2. 23
3. 121
4. 441

ข้อ 2. 3 14 7 45 15 124 31 …

1. 160
2. 252
3. 315
4. 378

คำสั่ง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดจากตัวเลือก (1) – (4)

ข้อ 3. ถ้า a = 2b และ c = 2a ดังนั้น a + b + c มีค่าเท่ากับข้อใด

1. 3b
2. 4b
3. 6b
4. 7b

ข้อ 4. เลขจำนวนคู่ 3 จำนวนเรียงลำดับกัน รวมกันได้ 36 ผลคูณของเลข 2 จำนวนหลัง จะมีค่าเท่าไร

1. 120
2. 132
3. 140
4. 168

คำสั่ง จงเลือกคู่ของคำจากตัวเลือก 1. – 4. ที่มีความสัมพันธ์กันโดยให้สอดคล้องกับคำคู่แรกมากที่สุด

ข้อ 5. ธุรกิจ : ค้าขาย : : ? : ?

1. ครู นักเรียน
2. ศิลปิน นักแสดง
3. แพทย์ พยาบาล
4. ชำนาญ เชี่ยวชาญ

ข้อ 6. ความร้อน : ไฟ : : ? : ?

1. ความมุ่งมั่น ความอดทน
2. ความเกียจคร้าน ความฟุ่มเฟือย
3. ความสำเร็จ ความพยายาม
4. ความปลอดภัย ความประมาท

ทดลองทำคลิกที่นี่

“ตัวอย่างแบบทดสอบเข้ารับราชการ ที่ปรับหลักสูตรใหม่” ตาม Link นี้ http://job.ocsc.go.th/exam_expo/

ขอบคุณข้อมูลจาก :: สำนักงาน ก.พ.

แก็บติวเตอร์@STEC4

คณิตศาสตร์สำหรับข้าราชการ

เจ้าของแฟนเพจ แก็บติวเตอร์ ติวเอกคณิคศาสตร์